అభిప్రాయ పత్రం

అభిప్రాయ పత్రం

సాయి రాం. ఇక్కడ మీకు మేము అందించే సేవలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిపితే మీకు అందించే సేవలను తగిన  విధముగా అభివృద్ధి చేయుటకు సహకరించును.

ఈ దిగువ పేర్కొనబడిన సేవలలో మీ అభిప్రాయము ప్రకారంగా ‘3’ నుంచి ‘1’ వరకు ఏది నచ్చినాదో దానికి 0 గుర్తు పెట్టండి.

 

 

प्रतिपुष्टि पत्र

प्रतिपुष्टि पत्र

साई राम . हम जानना चाहते हैं की आपका इस अस्पताल में इलाज करवाने का अनुभव किस तरह का रहा. यह हमें अस्पताल की विभिन्न सेवाओं में सुधार करने में हमारी मदद करेगा. धन्यवाद.

निम्नलिखित दिए गये प्रश्नों के उत्तर दायें तरफ दिए माप दंड में 3 – (अछा) – से लेकर 1- (खराब)- में से आप के अनुभव के प्रकार किसी एक संख्या पर निशान लगायें.

 

Feedback Form

Feedback Form

Sairam.  We would like to know how you feel about the services we provide so that we can make sure we are meeting your needs.  Your responses will help us in improving the services. Please tap from Good to  Poor according to your experience against the questions mentioned. Please TAP/CLICK, HERE